นายโสฬส ตันไพบูลย์ นางสุธิดา ตันไพบูลย์  
  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเดชอนุสรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนเดชอนุสรณ์  
   
นางวรวดี คิม     นายกวางอิล คิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอนุสรณ์     ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเดชอนุสรณ์
นางสุพัตรา เหล่าทองดี นางสาวสุรินทร์ เสือกลิ่น นางสาวพิลาวัลย์ เทศนาบูรณ์
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับประถมศึกษา หัวหน้าธุรการและการเงิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวโสภา สุนทรสุวรรณ นางจารุนันท์ บุษยากุล นางสาวชูศรี เข็มทอง นางสาวปรีดาภรณ์ มีก่ำ
ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวศิริวรรณ สังข์ศรีแก้ว นางสาวสุพัทชา ศรียารักษ์ นางสาวรุ่งนภา  สินธำรงกุล นางสาวสมบัติ  หุบชะบา
ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางนุษรี  ชมมิ่ง นางพรเพ็ญ  กิมเห นางพูลศรี  ทองขำคม นายภาณุ  เผือกทุ่งใหญ่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวกรวิภา  พุฒิประภา นางสาวสมคิด  พุกสุริย์วงศ์ นายวิฑูรย์   กล่อมวงศ์ นางสาวสรินนา  เกษมสุขไพศาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสายพิรุณ  มูลทองสงค์ นางอัจฉรา เหลืองเรืองจรัส นางอรุณี ขจรบุญ นางสาวจตุพร เกตุแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูปฐมวัย ครูสอนวิชาศิลปะ
นางสาวมณฑา คำยิ่งยง นายศุภกฤต นายณัฐวุฒิ ทาโคตร นางสาวขวัญฤทัย  ทองตะโก
ครูสอนวิชาการงานอาชีพ ครูสอนวิชาเทควันโด ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ
นางสาวสุภาวดี ท้วมพงษ์ นายไพวัลย์  เทศนาบูรณ์ นายวณัฐพล  สินภิบาล นางสาวจันทราทิพย์  อภัยวงศ์
ครูสอนว่ายน้ำ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาภาษาไทย ครูสอนวิชาภาษาไทย
นางสาวเกษร   เงินทองดี Mr.Simon  Clark Ms.Maryssa Erasmus Miss Amanda Lillian Waring
ครูสอนวิชาภาษาไทย ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
Miss Nicole Leigh Jarman Mr. Evan Loring Nichols Mr.Luigi  Rendell O,Quitor Miss  Jenny Lyn C, Constantino
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ