นางวรวดี ตันไพบูลย์ นายโสฬส ตันไพบูลย์ นางสุธิดา ตันไพบูลย์ นายกวางอิล คิม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเดชอนุสรณ์ ที่ปรึกษาผู้รับอนุญาตโรงเรียนเดชอนุสรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนเดชอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเดชอนุสรณ์
       
นางสาวสุรินทร์ เสือกลิ่น นางอัจฉรา เหลืองเรืองจรัส นางสาวสรินนา  เกษมสุขไพศาล นางสาวพิลาวัลย์ เทศนาบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอนุสรณ์ หัวหน้าฝ่ายประถมต้น หัวหน้าฝ่ายอนุบาล หัวหน้าธุรการและการเงิน
หัวหน้าฝ่ายประถมปลาย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
   
นางสาวกุลดา สุวรรณเกิด นางสาวโสภา สุนทรสุวรรณ นางสาวสุพัทชา ศรียารักษ์ นางสาวศิริวรรณ สังข์ศรีแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวชูศรี เข็มทอง นางสาวปรีดาภรณ์ มีก่ำ นางสาวจตุพร เกตุแก้ว นางสาวถิราพร คงคาเย็น
ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวสมบัติ  หุบชะบา นางสาวสุนิสา เพ็ชรหยอย นางอรุณี ขจรบุญ นางสาวรุ่งนภา  สินธำรงกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นายวิฑูรย์   กล่อมวงศ์ นางสำเนียง ชื่นชมน้อย นางพูลศรี  ทองขำคม นายภาณุ  เผือกทุ่งใหญ่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวสมคิด  พุกสุริย์วงศ์ นางสายพิรุณ  มูลทองสงค์ นายไพวัลย์  เทศนาบูรณ์ นางจารุนันท์ บุษยากุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูสอนวิชาศิลปะ
นางสาวมณฑา คำยิ่งยง นางนุษรี  ชมมิ่ง นายณัฐวุฒิ ทาโคตร นางสาวขวัญฤทัย  ทองตะโก
ครูสอนวิชาการงานอาชีพ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ
นางสาวสุภาวดี ท้วมพงษ์ นางสาวสุภาพร เพ็ชรประพันธ์กุล นางสาวอรพรรณ เพ็ชรประพันธ์กุล นายอุทัย เอกจีน
ครูสอนว่ายน้ำ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูสอนวิชาภาษาไทย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
   
นายพิชญ์ อิ่มสงวน นางสาวนฤทวี ตระกูลสุขสันต์    
ครูสอนวิชาดนตรีสากล ครูสอนวิชาดนตรีสากล    
Mr.Simon  Clark Mr.Luigi  Rendell O,Quitor Miss Iris Jane Aclon Plaza Miss Princess Ann Fradejes Salibio
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
       
 
Miss Avamarie  Wilkinson Miss Samantha  Rae  Thompson Miss Sarah Christina  Hodge  
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ