โรงเรียนเดชอนุสรณ์

 

                                                                                                                                                                                                                       1    กุมภาพันธ์     2553

เรื่อง       ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

เรียน       ท่านผู้ปกครอง

                            เนื่องด้วยโรงเรียนฯ ได้มีกำหนดจะพานักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  3  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไปทัศนะศึกษานอกสถานที่  ที่สวนสัตว์ดุสิต  กรุงเทพมหานคร (เขาดินซึ่งนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยโรงเรียนฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนทั้งหมด  ดังนี้

*ค่าเซ็ตอาหารว่างของ  S & P                         *ค่าเซ็ตอาหารกลางวัน  ข้าวผัดไก่ทอด  KFC

*ค่าบัตรผ่านประตู                                              *ค่าการแสดงของสัตว์

*ค่ารถรางชมสวนสัตว์                                       *ค่ายานพาหนะ                   *ค่าน้ำดื่ม

                                การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ทางโรงเรียนฯ จะจัดครูประจำชั้นและครูพิเศษเพื่อไปดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง โดยมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่    8   กุมภาพันธ์   2553 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 ไปทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์ดุสิต  กรุงเทพมหานคร

                                  9.00  น.             รถออกจากโรงเรียน                           

10.30 น.               รับประทานอาหารว่าง  ( เซ็ตอาหารว่างของ  S & P )

                  12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ( เซ็ตอาหารกลางวัน  ข้าวผัดไก่ทอด  KFC )

                                15.30 น.               กลับถึงโรงเรียน

วันอังคารที่    9    กุมภาพันธ์    2553 

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 –  ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์ดุสิต  กรุงเทพมหานคร

                                  9.00  น.             รถออกจากโรงเรียน                           

10.30 น.               รับประทานอาหารว่าง  ( เซ็ตอาหารว่างของ  S & P )

                  12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ( เซ็ตอาหารกลางวัน  ข้าวผัดไก่ทอด  KFC )

                                15.30 น.               กลับถึงโรงเรียน

                 ในวันดังกล่าวนักเรียนชั้นอื่นๆ  ที่ไม่ได้ไปทัศนศึกษามาเรียนตามปกติ

 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                                                                          (นายโสฬส     ตันไพบูลย์)

                                                                                                                                ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเดชอนุสรณ์

 

หมายเหตุ             - การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

                                -รถโรงเรียนจะไปรับ-ส่งนักเรียนตามเวลาปกติ

                                -ให้นักเรียนเตรียมหมวกไปด้วยเพื่อกันแดด